Cay cú vì chơi game thua, người chơi ném tay điều khiển ai ngờ hậu quả hối không kịp

Cay cú vì chơi game thua, người chơi ném tay điều khiển ai ngờ hậu quả hối không kịp

Thứ Năm, ngày 21/04/2022 11:04 AM (GMT+7)

Chia sẻ

Một anh chàng ở Malaysia đã ném tay điều khiển của máy chơi điện tử sau khi thua một trận đấu trong game FIFA. Ai ngờ một sự cố đã xảy ra, lại còn bị camera quan sát ghi lại nên không thể giấu được vợ.

Sự kiện:

Giới trẻ 2022

“).insertBefore(“#zplayer_fab661_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_fab661”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1352083&id_cate=64&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”;
document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_fab661″).innerHTML = ”;
}
}
});
videozplayer_fab661.player.on(“content_third_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_fab661){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_fab661_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_fab661”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1352083&id_cate=64&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”;
document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_fab661″).innerHTML = ”;
}
}
});
videozplayer_fab661.player.on(“content_complete”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_fab661){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_fab661_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_fab661”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1352083&id_cate=64&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”;
document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_fab661″).innerHTML = ”;
}
}
});
videozplayer_fab661.player.on(“miniPlayerClosed”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_fab661){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_fab661_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_fab661”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1352083&id_cate=64&v_thiet_bi_ga=pc&metric=click_close”;
document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_fab661″).innerHTML = ”;
}
}
});

// End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top

var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_fab661 = document.getElementById(“zplayer_fab661_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_fab661.player.on(“AE_impression”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_impression_prerollzplayer_fab661){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_fab661_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_fab661”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_tracking_impression_preroll = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1352083&ma_type_ads=impression&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=64”;
document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_fab661″).innerHTML = ”;
}
}
});

var v_event_tracking_click_prerollzplayer_fab661 = document.getElementById(“zplayer_fab661_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_fab661.player.on(“AE_clicked”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_fab661){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_fab661_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_fab661”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_tracking_click_preroll = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1352083&ma_type_ads=ads_click&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=64”;
document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_fab661″).innerHTML = ”;
}
}
});

var v_err_log_1zplayer_fab661 = document.getElementById(“zplayer_fab661_ga_error1”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_fab661.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_1zplayer_fab661){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1352083&ma_error=ERROR_1″;
v_err_log_1zplayer_fab661.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_2zplayer_fab661 = document.getElementById(“zplayer_fab661_ga_error2”);
videozplayer_fab661.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_2zplayer_fab661){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1352083&ma_error=ERROR_2″;
v_err_log_2zplayer_fab661.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_3zplayer_fab661 = document.getElementById(“zplayer_fab661_ga_error3”);
videozplayer_fab661.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_3zplayer_fab661){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1352083&ma_error=ERROR_3″;
v_err_log_3zplayer_fab661.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_4zplayer_fab661 = document.getElementById(“zplayer_fab661_ga_error4”);
videozplayer_fab661.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_4zplayer_fab661){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1352083&ma_error=ERROR_4″;
v_err_log_4zplayer_fab661.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_5zplayer_fab661 = document.getElementById(“zplayer_fab661_ga_error5”);
videozplayer_fab661.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_5zplayer_fab661){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1352083&ma_error=ERROR_5″;
v_err_log_5zplayer_fab661.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_fab661.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_1”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_fab661_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_fab6611 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_fab6611”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_fab6611){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1352083&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1″;
v_track_slow_playlist_zplayer_fab6611.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_fab661.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_2”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_fab661_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_fab6612 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_fab6612”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_fab6612){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1352083&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2″;
v_track_slow_playlist_zplayer_fab6612.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_fab661.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_3”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_fab661_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_fab6613 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_fab6613”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_fab6613){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1352083&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3″;
v_track_slow_playlist_zplayer_fab6613.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_fab661.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_4”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_fab661_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_fab6614 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_fab6614”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_fab6614){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1352083&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4″;
v_track_slow_playlist_zplayer_fab6614.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_fab661.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_5”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_fab661_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_fab6615 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_fab6615”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_fab6615){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1352083&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5″;
v_track_slow_playlist_zplayer_fab6615.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_fab661.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_6”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_fab661_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_fab6616 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_fab6616”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_fab6616){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1352083&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6″;
v_track_slow_playlist_zplayer_fab6616.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_fab661.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_7”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_fab661_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_fab6617 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_fab6617”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_fab6617){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1352083&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7″;
v_track_slow_playlist_zplayer_fab6617.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_fab661.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_8”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_fab661_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_fab6618 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_fab6618”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_fab6618){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1352083&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8″;
v_track_slow_playlist_zplayer_fab6618.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_fab661.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_9”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_fab661_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_fab6619 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_fab6619”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_fab6619){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1352083&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9″;
v_track_slow_playlist_zplayer_fab6619.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_fab661.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_10”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_fab661_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_fab66110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_fab66110”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_fab66110){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1352083&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10″;
v_track_slow_playlist_zplayer_fab66110.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_fab661.player.on(“timeupdated”, function () {
if(v_load_recommend_boxzplayer_fab661 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){
try{
var v_time_current = videozplayer_fab661.player.currentTime();
if(v_time_current > 0){
if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){
function getJsonRecomment(url,callback){
if(url == “”){
return “”;
}
dynamicIdLive = new Date().valueOf();
url = url+dynamicIdLive;
console.log(url);
var xhr = new XMLHttpRequest();
// Get url
xhr.open(“GET”, url, true);
// Kiểu phản hồi
xhr.responseType = “json”;
xhr.timeout = 50000; // Set timeout to 2 seconds
xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);}
// Load data
xhr.onload = function() {
var status = xhr.status;
if (status == 200) {
callback(xhr.response);
}else{
console.log(“B3: status != 200”);
}
};
xhr.send();
}
if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){
getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){
if(typeof v_object_recomend != “undefined” && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){
var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hien_tai_data_news_id”);
var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”);
// Lặp để loại bỏ những bài đang xem
var arr_recomend_video = new Array();
var k=0;
var v_so_luong_tin_hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_tin_hien_thi”]);
for(j=0;j 0){
if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])){
continue;
}
if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
}
arr_recomend_video[k] = v_object_recomend[j];
k++;
if(k >= v_so_luong_tin_hien_thi){
break;
}
}
var v_total_page_recommend =0;
v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend[0][“c_number_items”])));
// Tao HTML video recommend
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “return send_ga_gtag(‘box_goi_y_ngoai_khung_play’, ‘chuyen_muc_64~~vi_tri_tin_999~~id_tin_1352083~~phien_ban_pc’,’eyJjYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6IjY0IiwibGV2ZWwxX2NhdGVnb3J5SWRfMjRoIjoiNjQiLCJwYWdlQ2F0ZWdvcnlfMjRoIjoieW91bmdfbGlmZSIsImNvbmZpZ0lkXzI0aCI6IjEzNTIwODMiLCJhcnRpY2xlSWRfMjRoIjoibnVsbCIsImRldmljZV8yNGgiOiJwYyIsImFjdGlvbl8yNGgiOiJjbGljayJ9′, this, ”, ”)”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “id_chuyen_muc_64_id_bai_viet_1352083_phien_ban_pc”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “gtag(‘event’, ‘box_goi_y_ngoai_khung_play’,{categoryId_24h:’64’,pageCategory_24h:’young_life’, ‘articleId_24h’:’1352083′,device_24h:’pc’,action_24h:’impression’});”;
var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,”zplayer_fab661″);
// Gắn HTML vào chuỗi
if(v_html_recomend !=””){
// Nếu tồn tại video highlight
if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_fab661”).length) {
$(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_fab661”).after(v_html_recomend);
} else {
if ($(“#zplayer_fab661_ga_preroll”).length) {
$(“#zplayer_fab661_ga_preroll”).before(v_html_recomend);
}
}
// Hiển thị dạng slide
if ($(“#box_recommend_zplayer_fab661”).length) {
$(“#box_recommend_zplayer_fab661”).show(1000);
setTimeout(function(){
create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_fab661”, “swpier_container_zplayer_fab661″,”swiper_active_slide_zplayer_fab661”, “pagination-zplayer_fab661″,”wrapper_zplayer_fab661”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_fab661”, “prvVid_recommendzplayer_fab661”, “nxtVid_recommendzplayer_fab661”);
$(“#box_recommend_zplayer_fab661”).css(“height”, “”);
}, 900);
}
}
}
});
}
v_load_recommend_boxzplayer_fab661 = false;
}
}
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
}
});

videozplayer_fab661.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_waiting_zplayer_fab661 = document.getElementById(“zplayer_fab661_ga_media_slow_waiting”);
if(v_slow_waiting_zplayer_fab661){
//đổi ms về s
v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1352083&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load;
v_slow_waiting_zplayer_fab661.innerHTML = ”;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “);
});
videozplayer_fab661.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_metadata_zplayer_fab661 = document.getElementById(“zplayer_fab661_ga_media_slow_metadata”);
if(v_slow_metadata_zplayer_fab661){
//đổi ms về s
v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1352083&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata;
v_slow_metadata_zplayer_fab661.innerHTML = ”;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “);
});
videozplayer_fab661.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){
//console.log(‘ON PREROLL START’);
docGaPreroll_zplayer_fab661 = document.getElementById(‘zplayer_fab661_ga_preroll’);
if(docGaPreroll_zplayer_fab661){
docGaPreroll_zplayer_fab661.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_preroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_fab661.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){
//console.log(‘ON OVERLAY START’);
docGaOverlay_zplayer_fab661 = document.getElementById(‘zplayer_fab661_ga_overlay’);
if(docGaOverlay_zplayer_fab661){
docGaOverlay_zplayer_fab661.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_overlay_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_fab661.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){
//console.log(‘ON POSTROLL START’);
docGaPostroll_zplayer_fab661 = document.getElementById(‘zplayer_fab661_ga_overlay’);
if(docGaPostroll_zplayer_fab661){
docGaPostroll_zplayer_fab661.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_postroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});

videozplayer_fab661.player.on(“onResume”, function (evt, data) {
//console.log(“listener onResume: “);

});
videozplayer_fab661.player.on(“onStop”, function(name) {
//console.log(“listener onStop: “);

});

}
videoAdsInitzplayer_fab661 = true;
}
// Ga video load luôn được chạy
var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_fab661_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ”;
function inViewport( element ){
// Get the elements position relative to the viewport
var bb = element.getBoundingClientRect();
// Check if the element is outside the viewport
// Then invert the returned value because you want to know the opposite
return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom

Thục Hân (Hoa học trò)

Giới thiệu nghethuatthu7.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.